พาณิชย์-DITP เปิด 6 คลินิกเสริมแกร่งแบรนด์ไทยสู่การค้าโลกผ่านกิจกรรม “T MARK ONLINE CLINIC”

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิด 6 คลินิก “T MARK ONLINE CLINIC” เพื่อให้คำปรึกษา เจาะลึกทุกข้อสงสัย เกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ T Mark เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทยยุค New Normal เพิ่มโอกาสแข่งขันในตลาดการค้าโลก ตามแนวคิด BCG Economy

วันนี้ (7 ก.พ.) นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ดำเนินตามนโยบายนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” โดยการเสริมสร้างองค์ความรู้เศรษฐกิจการค้ายุคใหม่ ให้เกิดการพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะด้านการสร้างแบรนด์ และการสร้างโมเดลการค้าใหม่ให้ขยายตลาดด้วยเทคโนโลยีและการค้าออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทุกระดับให้มีความพร้อมที่จะปรับตัว สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทการค้าโลกที่มีแนวโน้มนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นข้อกีดกันทางการค้า

 

นอกจากนี้ กรมฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมผู้ประกอบการด้วยการมอบเครื่องหมาย Thailand Trust Mark (T Mark) ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่การันตีถึงคุณภาพ ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าและบริการไทย ซึ่งเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานการผลิต คำนึงถึงสังคม แรงงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม สอดรับไปกับบริบทการค้าโลก จึงทำให้ผู้ประกอบการที่ขอรับตราสัญลักษณ์ T Mark เกิดการปรับตัวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอรับตราสัญลักษณ์ดังกล่าวมากขึ้น เพื่อทำให้สามารถแข่งขันและก้าวข้ามข้อกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศได้เพิ่มขึ้น และในขณะเดียวกัน T Mark ยังเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจไปพร้อมกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกันตามแนวคิด BCG Economy

ในปี 2565 นี้กรมฯ ได้จัดโครงการดังกล่าวเป็นปีที่ 10 ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ใช้ตราสัญลักษณ์ T Mark จำนวน 233 บริษัท ซึ่งมีผู้สมัครใหม่ และขอต่ออายุ (ต่ออายุทุก 3 ปี) เพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี รวมถึงรัฐบาลให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย BCG Economy กรมฯ จึงตั้งเป้าให้มีผู้สมัครสมาชิกเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 โดยได้จัดให้มีกิจกรรม T Mark Online Clinic ขึ้นเพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ ในการขอตราสัญลักษณ์ T Mark ผ่านช่องทางออนไลน์แก่ผู้ประกอบการที่สนใจ

 

“กิจกรรม T Mark Online Clinic ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 5 ครั้ง เป็นการเสริมแกร่งให้แก่แบรนด์ไทย ให้คำปรึกษาแบบเชิงลึก แบบตัวต่อตัว พร้อมทั้งแนะนำเทคนิคการสมัครขอรับตรา T Mark เพื่อเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันในตลาดการค้าโลกได้ โดยมีกำหนดจัดกิจกรรม T Mark Online Clinic ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 มีนาคม 2565 ครั้งที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 4 เดือนมิถุนายน 2565 และครั้งที่ 5 เดือนกรกฎาคม 2565 โดยภายในกิจกรรม แบ่งเป็น 6 คลินิก ได้แก่ คลินิก Thailand Trust Mark
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอรับเครื่องหมายและต่ออายุเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ T Mark คลินิก DITP 1169 ให้คำปรึกษาสำหรับผู้สนใจสอบถามรายละเอียดสมัครเป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ คลินิก Fair Labour ให้คำปรึกษาด้านการขอใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2563) คลินิก Green Industry ให้คำปรึกษาด้านการขอใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) คลินิก CSR-DIW ให้คำปรึกษามาตรฐานหลักเกณฑ์ CSR-DIW ในการทำธุรกิจที่ต้องคำนึงต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน และคลินิก EXIM Bank ให้คำปรึกษาสินเชื่อเพื่อการส่งออก”

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจ T Mark Online Clinic ครั้งที่ 1 สามารถลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-30 มกราคม 2565 รายละเอียดการสมัครตาม QR Code เริ่มให้คำปรึกษาทางออนไลน์ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30-17.00 น. และสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจขอรับตราสัญลักษณ์ และขอต่ออายุการใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้-30 มีนาคม 2565 ทางเว็บไซต์ www.thailandtrustmark.com โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business